جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
 
 
شناسایی وتست آلدهید کتون
 

شماره

عنوان

مباحث

1

فنل ها

1-معرفی2-سنتز فنل ها 3- واکنش ها 4-ترکیبات فنلی 5-اثرات مضرسلامتی بعضی فنل ها

2

فنل ها

1-معرفی2-منابع طبیعی3-نام4 خصوصیات فیزیکی 5-سنتز فنل ها6-واکنشهای فنل ها

3

خصوصایت فنل

1-شناسایی شیمیایی فنل2-خصوصیات فیزیکی وشیمیایی فنل

4

رزین فنلی

1-خصوصیات شیمیایی و فیزیکی 2-مقاومت در برابر عوامل شیمیایی

5

تعیین و شناسایی فنل ها با HPLC/HR-MS

1-ویژگی وخصوصیات بررسی شده2-عدم قطعیت نتایج3-زمینه های کاربرد4-متدولوژی وتجهیزات5-تضمین کیفی و کمی

6

شناسایی فنل ها

تعیین و شناسایی زایلن های ایزومری در حضور یکدیگر با کروماتوگرافی کاغذی

7

DETERMINATION  فنل

 

8

تست های فنل ها

1-تست اهن(ااا) کلرید برای فنل های محلول دراب2-تست اهن (ااا)کلرید-پیریدین برای فنلهای نامحلول در اب

9

تست فریک کلرید برای فنل ها

1-اسلاید 2-فیلم

10

تست فنلها

تست Indophenol

11

MSDS OF PYRIDINE

 

12

MSDS OF PHENOL

 

13

CHLOFORM MSDS

 

14

MSDS  محلول فریک کلرید

 

15

MSDS فنیل ایزو سیانات

 

 

 

 

 

فنل ها :

1- فنل ها (معرفی)

۲-فنل ها (معرفی و خصوصیات فیزیکی )

3- خصوصیات شیمیایی و فیزیکی فنل

4- خصوصیات شیمیایی و فیزیکی رزین های فنلی

5- Identification & determination phenols by HPLC/HR-MS

تعیین و شناسایی فنل ها , سورفاکتانت ها,افت کش ها ونیترواروماتیکها به وسیله ی HPLC/HR-MS :

 

ویژگی هاوخصوصیات تست شده :

وزن مولکول وساختار شیمیایی و غلظت فنل ها , سورفاکتانت ها , افت کش ها ونیترو اروماتیک ها در ماتریس های مختلف (خاک,اب  ,چوب ومحصولات صنعتی )

عدم قطعیت نتایج  :

غلظت : %30-20 عدم قطعیت , بستگی به دامنه ی غلظت و نوع ماده دارد

 High resolution MS  :صحت اندازه گیری جرم  2-5 ppm از ماده ی مورد اندازه گیری است

زمینه های کاربرد :

تایید مواد مرجع ماترس الی ( pcp و نیترو اروماتیک های در خاک ) , تشخیص کیفیت تنظیم و بهینه سازی روش های استاندارد تجزیه ای

متدولوژی و تجهیزات :

سیستم HPLC/MS از یک HPLC شیبی با DAD  و بخش مغناطیسی با تفکیک بالای طیفسنج جرمی تشکیل شده است . این طبقه ی بالا از MS (تفکیک بالای 60000 ) با چندین روش یونیزاسیون تجهیز شده و ممکن است با یک  GC برای تشکیل یک سیستم GC-MS تماس پیدا کند .نمونه ممکن است به طور مستققیم به MS معرفی شود وبدون جداسازی کروماتوگرافی فبلی انالیز شود.تکنیکهای یونیزاسیون موجود به ترکیبات یونی الی و مواد دما ناپایدار اجازه مدهد تا بررسی شود

 

IDENTIFICATION PHENOLS-6

تعیین و شناسایی زایلن های ایزومری در حضور یکدیگر :

فنل ها از اجزای مهم محصولات تقطیر ذغال سنگ و تدارکات دارویی وعصاره های گیا هی  وغیره است . اگر چه تست هایی برای شناسایی فنل ها به عنوان یک طبقه وجود دارد اما شناسایی اعضای خاص از مخلوطی از انها به سختی صورت می گیرد.

کروماتو گرافی کاغذی برای شناسایی بعضی از انها در مخلوط تلاش کرده است گاهی اوقات مقادیر R(f) انها تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر ندارد واین مشخص کردن یک فنل خاص را مشکل می سازد.

در مطالعه ی این پروژه فنل ها توسط تراکم با انیلین جانشین شده ی دی ازوته شده به یک رنگینه ( (Dye تبدیل شده و مقادیر R(f) مطالعه شده . به موجب این , روشهایی به طور خاص برای شناسایی مخلوطی از فنل های ایزومری استنتاج شده است .

در مورد حاضر, یک مطالعه ی خاص از xylenol-2,6 و xylenol-3,6  انجام شده است .فنلها با تقطیر خالص شده و محلول M/100  از هر یک از فنل ها با حل کردن مقدار مورد نیاز از بنزن اماده شده است .

p-نیترو انیلین ,  سولفانیک اسید, امینو اسید j وامینو اسید g به عنوان عوامل متراکم کننده استفاده شده .

 

بعد از دی ازوتاسیون محلول های M/100  از این عوامل متراکم کننده  به وسیله ی حل کردن مقدار مورد نیاز از این عوامل در اب تهیه شده است .

کاغذ صافی whatman شماره 1 استفاده شده است

رویه:

یک قطره از محلول های هریک از فنل های مورد بررسی تقریبا روی خط پایه ی کاغذ صافی استفاده شده .یک قطره از عامل تراکم دی ازوته شده به همراه یک قطره از سدیم هیدروکسید روی فنل استفاده شده به طوری که رنگینه در محل تشکیل شود .کاغذ صافی در ظرف حاوی شوینده ی مورد بررسی قرار گرفته و درب ان فرا پوشیده میشود .نقطه ها اجازه ی پیشرفت دارند  ومقدار حرکت انها اندازه گیری میشود .

چندین تغییر و اتصال عوامل تراکم وشوینده برای یک فنول خاص امتحان شده .

7-Phenol determination

8- تست های فنل ها

۱-تست اهن (ااا) کلرید برای فنل های محلول در اب :

استاندارد :فنل

رویه: تست اهن (ااا) کلرید برای فنل ها به طور کامل قابل اعتماد نیست اما میتواند با حل کردن ۱۵ mg از ترکیب مجهول در ۰.۵ ml اب یا مخلوط اب -الکل و افزایش یک تا ۲ قطره محلول ابی اهن (ااا) کلرید اداره شود

تست مثبت: یک رنگ فرمز ابی سبز یا ارغوانی تست مثبت است

۲-تست اهن (ااا) کلرید-پیریدین برای فنل های نامحلول در اب  

 

۹-تست فریک کلرید فنلها (اسلاید وفیلم )

10- تست های فنل ها

درمیان روشهای شناسایی ترکیبات فنل تست هایی که محلول های زیبا و ابی از نمکهای ایندوفنل تولید میکنند شاید قدیمی ترین باشند تاریخ ان به کار Robiquet , j.domas و R.kane و اقدام کننده های قدیمی دیگر که با مواد رنگ orcein   کار داشته باز میگردد

ایندوفنل ها (ومشتق های مربوط نزدیک ) ایندامین ها با روش های متنوع زیادی ساخته شده است  مهمترین ان ها به 4 نوع تراکم 2 مولکول غیر همسان طبقه بندی میشود  

7-1-اکسایش یک امین وفنل

2-ابزدایی (dehydration ) : حذف یک مولکول از یک نیتروزو فنل ویک فنل یک ایندوفنل تولید میکند

3- امونیاک زدایی (deamonozation  )  : امین های مشخص و امینو فنل ها ممکن است با حذف یک مولکول امونیاک متراکم شود ویک مشتق leuco مطابق واکنش تشکیل دهد

4- اسید زدایی(deacidation  ) : جفت شدن دو مولکول با حذف یک اسید ممکن است یک ایندوفنل  تولید کند مهمترین واکنشهای این نوع ان هایی هستند که بین کوئینون کلروایمیدها وفنل ها اتفاق میافتد

 

 در اینجا یک تست فنل که مربوط به واکنش کوئینون کلرو ایمید که ایندو فنل تولید میکند شرح داده شده .داده های کمی برای فنل ها داده شده  ونشان داده شده که تست یک دقت کمی بوسیله ی پیگیری رنگ تشکیل شده توسط یف سنج ایجاد میکند  تست هم از نظر کیفی و هم کمی حساس است  اثر PH  محلول روی سرعت تشکیل ایندو فنل تشکیل شده نشان داده شده

11- Safety data for pyridine

12- Safety data for phenol

13- CHLOROFORM MSDS

14- Ferric Chloride Solution MSDS

15- Phenyl Isocyanate MSDS

 |+| نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان ۱۳۸۹ساعت 19:34  توسط elham&azade  | 
 
  بالا